Web page redirects after 45 seconds.

ผู้ที่ได้รับความเดือดร้อน รายได้ไม่เพียงพอ หรือตกงาน ลงทะเบียนขอรับเงินช่วยเหลือได้ 3,000 บาท - HomeService24H

ผู้ที่ได้รับความเดือดร้อน รายได้ไม่เพียงพอ หรือตกงาน ลงทะเบียนขอรับเงินช่วยเหลือได้ 3,000 บาท

ล่าสุด กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ได้ประกาศ เปิดให้ประชาชน ที่เดือดร้อน

ที่รายได้ไม่เพียงพอ แก่การครองชีพ ไม่มีงานทำ มีหนี้สิน ป่วยเป็นโรคร้ายแรง

หรือประสบปัญหา ความเดือดร้อน จากโควิด 19 สามารถยื่นขอรับเงินช่วยเหลือ

ผ่านช่องทางออนไลน์ได้ โดยลงทะเบียน ด้วยการ สแกน QR Code หรือ คลิกที่ www.dsdwservice.dsdw.go.th

โดยเข้าไปกรอกข้อมูล ให้ครบถ้วน ถ่ายรูป แนบไฟล์เอกสาร เช่น สำเนาบัตรประชาชน

หรือข้อมูลทั่วไป เกี่ยวกับสภาพปัญหา เป็นต้น และตรวจสอบ ความถูกต้อง และ กดบันทึกข้อมูล

ผู้ที่ผ่านการพิจารณา คุณสมบัติ จะได้รับเงินครั้งละไม่เกิน 3,000 บาท ได้ไม่เกิน 3 ครั้งต่อปี

 

ส่วนขั้นตอน การให้ความช่วยเหลือนั้น จะเป็นไปตาม หลักเกณฑ์ และเงื่อนไข ตามกระบวนการ

ทางสังคมสงเคราะห์ ซึ่งจะมีเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ ไปตรวจสอบข้อมูล และข้อเท็จจริง ตามที่ประชาชน

ได้ให้ไว้ในระบบ

 

 

ด้านนายสุทธิ จันทรวงษ์ อธิบดีกรมพัฒนาสังคม และสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคม

และความมั่นคงของมนุษย์ เปิดเผยว่า ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอยู่แล้ว และมีความประสงค์

จะขอรับเงินช่วยเหลือ สามารถรับเงิน ในส่วนนี้ได้เช่นกัน หากตรวจสอบแล้ว ว่าเป็นผู้เดือดร้อน และยากจนจริง

 

ทั้งนี้ ผู้ที่ขอรับเงินช่วยเหลือ สามารถติดตาม สถานะ การรับเงินอุดหนุน ได้โดยมีขั้นตอน การติดตาม

สถานะ การรับเงินอุดหนุน ดังนี้

 

 

1.เลือกเมนู ยื่นคำขอรับบริการ ในเว็บไซต์กรมพัฒนา สังคมและสวัสดิการ หรือสแกน QR Code

2.กรอกเ ล ขบัตรประ จำตัวประชาชน 13 หลัก ของผู้ที่ต้อ งการตรวจสอบสถานะ

3.กรอกวันเดือนปีเกิ ดของผู้ที่ต้องการตรวจส อบสถานะ เช่น 12/10/2550

4.ตรวจสอบสถานะ

 

 

Site Icon

HomeService24H

HomeService24H

Proudly powered by WordPress & SeedThemes