Web page redirects after 45 seconds.

ตรวจสอบสิทธิเยียวยาได้แล้ว ม.39,40,33 ทั้ง 29 จังหวัด - HomeService24H

ตรวจสอบสิทธิเยียวยาได้แล้ว ม.39,40,33 ทั้ง 29 จังหวัด

นายอนุชา บูรพชัยศรี  โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า

ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.) เห็นชอบกรอบ วงเงิน 33,471.0050 ล้านบาท

เยียวยาผู้ประกันตน ตาม มาตรา 39 และมาตรา 40

ในพื้นที่ 29 จังหวัดที่ได้รับ ผลกระทบจาก มาตรการของรัฐตาม ข้อกำหนดฯ

 

ในพื้นที่ควบ คุมสูงสุดและเข้มงวด โดยช่วยเหลือ ค่าครองชีพคนละ 5,000 บาท รวมทั้งสิ้น 6,694,201 คน

ประกอบด้วย กลุ่มผู้ประกันตน ตามมาตรา 39 จำนวน 1,436,171 คน และมาตรา 40 จำนวน 5,258,030 คน

 

 

และล่าสุด ทางประกันสังคม ได้เปิดให้ตรวจสอบสิทธิ ม.33 ม.39 และ ม.40 ได้ทั้ง 29 จังหวัดแล้ว ทักท่านสามารถ

เข้าไปตรวจสอบสิทธิ ได้ที่   www.sso.go.th

Site Icon

HomeService24H

HomeService24H

Proudly powered by WordPress & SeedThemes