หน้าแรก Uncategorized ครม.อนุมัติจ่ายเงิน อุดหนุนเด็กแรกเกิด ต่อเนื่อง ช่วยพ่อแม่เด็กที่ได้รับสิทธิกว่า 2.22 ล้านคน

ครม.อนุมัติจ่ายเงิน อุดหนุนเด็กแรกเกิด ต่อเนื่อง ช่วยพ่อแม่เด็กที่ได้รับสิทธิกว่า 2.22 ล้านคน

89
0

นางสาวรัชดา ธนาดิเรก รองโฆษก ประจำสำนัก นายกรัฐมนตรี เปิดเผย หลังการประชุม

คณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2564 ว่า ตามที่รัฐบาล ได้ดำเนินนโยบาย

เงินอุดหนุน เพื่อการเลี้ยงดู เด็กแรกเกิด ตั้งแต่แรกเกิด จนถึงอายุ 6 ปี เพื่อมุ่งเน้น ให้เด็กแรกเกิด

ได้รับการเลี้ยงดู ที่มีคุณภาพ และมีพัฒนาการ ที่เหมาะสมตามวัย เพื่อเติบโต เป็นประชากรที่มี

คุณภาพในอนาคต โดยให้เงิน อุดหนุน เพื่อแบ่งเบาภาระ ค่าใช้จ่ายเป็นรายเดือน เดือนละ 600 บาท

ครอบครัว ที่มีรายได้น้อย สำหรับปี งบประมาณ 2564 กระทรวง การพัฒนาสังคม และความมั่นคง

ของมนุษย์ ได้ดำเนินการ จ่ายเงินอุดหนุน ให้แก่ผู้มีสิทธิ ตั้งแต่ เดือนตุลาคม 2563 ถึงเดือนมิถุนายน 2564

แล้ว จำนวน 1,966,093 คน

แต่ด้วยในเดือน กรกฎาคม-กันยายน 2564 มีสิทธิผู้ได้รับเงินอุดหนุน เพื่อเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
สูงถึง 2,227,029 คน ดังนั้น เพื่อให้การ จ่ายเงินอุดหนุน เป็นไปอย่างต่อเนื่อง ครม. จึงมีมติให้
กระทรวงการ พัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์ ใช้จ่ายงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ
พ.ศ.2564 งบกลาง รายการเงินสำรอง จ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉิน หรือจำเป็น จำนวน 3,493.19 ล้านบาท
เพื่อใช้จ่าย เป็นเงินอุดหนุน เพื่อการเลี้ยงดู เด็กแรกเกิด ช่วงเดือนกรกฎาคม-กันยายน 2564 จำนวน
2,227,029 คน อย่างต่อเนื่อง

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่